Bidang Tugas Pentadbiran Akademik

  1. Menetapkan matlamat dan sasaran pencapaian akademik dan memastikannya tercapai.
  2. Merancang pelaksanaan program kurikulum.
  3. Membantu guru melalui panitia mata pelajran, persatuan akademik dan lain-lain bahan sokongan bagi meningkatkan kualiti pendidikan.
  4. Membincangkan cara melaksanakan kurikulum, mewujudkan sistem pengawalan, penyeliaan dan penilaian.
  5. Menilai prestasi pelajar dan menentukan langkah-langkah untuk memperbaikinya.
  6. Menganjurkan kursus/bengkel/seminar bagi meningkatkan profesion perguruan.
  7. Menyebarkan maklumat berhubung dengan perkembangan dan rancangan kemajuan pendidikan kepada semua.
  8. Menyediakan prasarana pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan kondusif.
  9. Menyemak fail panitia matapelajaran dan rekod kerja pelajar secara berkala.